abt HeroBanner
เกี่ยวกับ ททท.
 
 

การรับสมัครนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกงาน

 
ในแต่ละปีจะมีนิสิต-นักศึกษาจำนวนมากที่มีความประสงค์ขอเข้าฝึกงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่ง ททท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของ นิสิต-นักศึกษา เนื่องจากการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อเป็นบุคคลที่พร้อมออกไปทำงานได้ในระดับหนึ่ง ภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว ททท. จึงมีนโยบายเรื่องการรับนิสิต-นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพื่อเป็นการแบ่งปันทางสังคมและให้โอกาสในการเสริมสร้างฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นิสิต-นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ ททท.จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับนิสิต-นักศึกษาไว้ ดังนี้
 
๑. คุณสมบัตินิสิต-นักศึกษาที่จะสมัครฝึกงาน 
          - จะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ หรือ ๔ ของสถาบันการศึกษาเท่านั้น
          - ระยะเวลาฝึกงานไม่ต่ำกว่า ๒ เดือนขึ้นไป
          - ททท. ไม่รับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา
 
๒. การรับสมัครนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน
ททท. จะเปิดรับสมัครทุกปี ปีละ ๒ ช่วงเวลา ดังนี้
- ช่วงที่ ๑ วันที่ ๑ มีนาคม-๓๑ พฤษภาคม
- ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม-๓๐ พฤศจิกายน
 
หมายเหตุ   - ให้สมัครและส่งเอกสารในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากสมัครหลังจากระยะเวลาที่กำหนดจะไม่รับพิจารณา
                 - ทั้งนี้ เนื่องด้วย ททท. มีการรับนักศึกษาฝึกงานจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์การรับสมัครสำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารการรับสมัครที่ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดการรับสมัครที่ ททท. กำหนดหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๗๔๐ - ๓
 
๓. เอกสารที่ต้องเตรียมสมัครฝึกงาน
     นิสิต-นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัคร โดยกรอกรายละเอียดด้วยลายมือของตนเองตัวบรรจง
ให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
๓.๑ ใบสมัครนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน >>download ใบสมัครได้ที่นี่<<
๓.๒ จดหมายขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา นำเรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร
๓.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน
๓.๔ รูปถ่ายในชุดนิสิต-นักศึกษาขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ใช้ติดใบสมัคร ๑ รูป และสำหรับใช้ติดบัตรแสดงตน เข้า-ออก อาคาร ๑ รูป)
 
๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ ททท. สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
๔.๒ สถาบันการศึกษาที่อยู่ในต่างจังหวัดสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ตามข้อ ๓ มาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
 
๕. เมื่อได้รับการตอบรับจากทางททท. แล้ว เอกสารที่นักศึกษาต้องนำมาประกอบการรายงานตัวในวันแรกของการฝึกงาน ณ งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ชั้น ๗ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) ดังนี้
๕.๑ หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา นำเรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร (เอกสารฉบับจริง ๑ ชุด และ สำเนา ๑ ชุด)
๕.๒ แบบประเมินผล (เอกสารฉบับจริง ๑ ชุด และ สำเนา ๑ ชุด)
 
๖.ข้อปฏิบัติการเข้าฝึกงาน
    นิสิต-นักศึกษา จะต้องปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติการเข้าฝึกงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด จึงจะได้รับการประเมินผลให้ผ่านการฝึกงานได้ ซึ่ง ททท. จะมิให้นิสิต-นักศึกษาฝึกงาน นำแบบประเมินไปมอบที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง มิฉะนั้นจะถือว่าการฝึกงานระหว่าง ททท. กับนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน เป็นโมฆะ
 
*** สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ในวัน และเวลาราชการ) ได้ที่ ***
งานบริหารการฝึกอบรม ชั้น ๗ กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๗๔๐ - ๓
โทรสาร ๐ ๒๖๕๒ ๘๒๒๙
E - mail : hrtraining@tat.or.th