abt HeroBanner
เกี่ยวกับ ททท.
ท่านสามารถดูแผนที่ได้ที่นี้ : ดูแผนที่

ประกาศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคข้อเขียน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีภารกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย รับผิดชอบด้านการตลาดโดยเฉพาะในการส่งเสริมชักชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยให้เที่ยวไทย เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างเติบโตและต่อเนื่อง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้เจริญเติบโต  ททท. ได้ดำเนินกิจการลงทุนและร่วมทุนภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๘ (๕) มาตรา ๙ (๗) และมาตรา ๑๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย ททท. ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ซึ่งได้จัดตั้งในรูปแบบของบริษัทหรือกิจการรวม ๔ แห่ง  ด้วยเงินลงทุน 1,070.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ &a
บริษัททุนเรือนหุ้นททท. ถือหุ้น
(ล้านบาท)ร้อยละล้านบาท
1. บริษัท ไทยแลนด์ พริวเลจ คาร์ด จำกัด1,000100%1,000
2. ธุรกิจน้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่0.650%0.3
3. บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด10030%30
4. บริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด20020%40
รวมยอดเงินลงทุน

1,070.3
1. บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (บจก.TPC) นโยบายการจัดตั้ง
        เนื่องด้วย คณะรัฐมนตรีมีนโยบายในการกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและเกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อประเทศไทย โดยการนำแนวคิดแบบ Exclusive Member Club มาใช้ให้ชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งชื่นชอบเอกลักษณ์และจุดเด่นด้านต่างๆ ประเทศไทย สมัครเป็น สมาชิก อีกทั้งเป็นการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดอุปสงค์และเพิ่มความถี่ในการเดินทาง รวมถึงสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม         คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 มีมติให้ ททท. ดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ในรูปแบบบริษัทจำกัด ภายใต้ชื่อบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด โดยให้ ททท. เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันชำระทุนจดทะเบียน ไปแล้ว 700 ล้านบาท ลักษณะการดำเนินงาน

  1. จัดทำบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ให้กับชาวต่างชาติซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเสียค่าธรรมเนียมสมาชิกตามประเภทบัตร ซึ่งจะสามารถใช้บริการและได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ
  2. สิทธิและบริการที่สมาชิกได้รับจะมีความพิเศษ ครอบคลุมบริการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงโอกาสและช่องทางการทำธุรกิจ/การลงทุนในประเทศไทย
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

  1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย            9,999,993 หุ้น
  2. นางจุฑาพร  เริงรณอาษา                          1  หุ้น
  3. นายวิษณุ  เจริญศิลป์                               1  หุ้น
  4. นายวิบูลย์  นิมิตรวานิช                            1  หุ้น
  5. นางสาวบุษบา  วิริยานนท์                         1  หุ้น
  6. นางสาวธานี  เพชรไพร                            1  หุ้น
  7. นายสามพร  มณีไมตรีจิต                          1  หุ้น
  8. จ.ส.ต.สากล  ทองคำ                              1  หุ้น 
คณะกรรมการบริหาร
        ททท. ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีผู้แทนกระทรวงการคลัง 1 ท่าน และผู้บริหาร ททท. ระดับสูงเข้าร่วมเป็นกรรมการ 4 ท่าน  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินโครงการ ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

  1. นายยุทธศักดิ์ สุภสร                   ประธานกรรมการ (ผู้แทน ททท.)
  2. นางสมรัก คำพุทธ                     กรรมการ (ผู้แทน ททท.)
  3. นายวิษณุ เจริญศิลป์                   กรรมการและรักษาการผู้จัดการใหญ่ (ผู้แทน ททท.)
  4. นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช                กรรมการ (ผู้แทน ททท.)
  5. นายจุมพล ริมสาคร                    กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
  6. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต   กรรมการ
  7. พล.ต.ต.สุวิชญ์พล อิ่มใจรัชต์        กรรมการ
2. ธุรกิจน้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ความเป็นมา
        กิจการของน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กับสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2527 จนถึงปัจจุบัน โดยเงินทุนฝ่ายละ 300,000 บาท เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนตามธรรมชาติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเป็นตัวอย่างการดำเนินธุรกิจน้ำพุร้อนในประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนพื้นที่อย่างยั่งยืน         กิจการของน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ บนเนื้อที่ 75 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

  1. ที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 44-1-11 ไร่ ซึ่งกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช. เดิม) ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินจาก กระทรวงมหาดไทย (ไม่มีกำหนดระยะเวลาใช้ประโยชน์)
  2. ที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 30-2-89 ไร่ (เดิมเป็นพื้นที่ในเขตป่าไม้ถาวร) ซึ่งกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช. เดิม) ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินจาก กรมป่าไม้ เพื่อเป็นที่ตั้งของธุรกิจน้ำพุร้อนสันกำแพง มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี (ครบกำหนดปี พ.ศ. 2557)
        ปัจจุบัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิกถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 75 ไร่ ซึ่งถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้เป็นตามสภาพการใช้ประโยชน์จริง และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ ตามมติคณะรัฐมนตรี ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ลักษณะการดำเนินงาน
        กิจการของน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจัดให้มีบริการอาบน้ำแร่ร้อน ที่พักแรม และอื่นๆ
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น       

  1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                     ร้อยละ 50
  2. สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง    ร้อยละ 50
 คณะกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 คณะ         1) คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

  - พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี                           ประธาน   
  - พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี                               รองประธาน
  - ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์           รองประธาน
  - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                         รองประธาน
  - ปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                   รองประธาน
  - ราชเลขาธิการ                                                                กรรมการ
  - แม่ทัพภาคที่ ๓                                                               กรรมการ
  - ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ                                            กรรมการ
  - เลขาธิการ กปร.                                                             กรรมการ
  - อธิบดีกรมการปกครอง                                                     กรรมการ
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่                                              กรรมการ
  - อธิบดีกรมชลประทาน                                                      กรรมการ
  - อธิบดีกรมป่าไม้                                                              กรรมการ
  - อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                 กรรมการ
  - อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร                                             กรรมการ
  - อธิบดีกรมทางหลวงชนบท                                               กรรมการ
  - อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ                                                    กรรมการ
  - อธิบดีกรมปศุสัตว์                                                          กรรมการ
  - อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                            กรรมการ
  - อธิบดีกรมที่ดิน                                                             กรรมการ
  - อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                 กรรมการ
  - ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                           กรรมการ
  - ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ                    กรรมการ
  - อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  - ผู้อำนวยการสำนักบริการสวัสดิการสังคม                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  - พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  - ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  - สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
      ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่        2) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการของน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง

  - ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์            ที่ปรึกษาอำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี)   
  - รองประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์             ประธานอนุกรรมการอำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี) 
  - ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                      รองประธานอนุกรรมการ
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่                                   รองประธานอนุกรรมการ
  - เลขาธิการ กปร.                                                  อนุกรรมการ
  - แม่ทัพภาคที่ ๓ / ผู้แทน                                        อนุกรรมการ
  - ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                               อนุกรรมการ
  - ผู้แทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                            อนุกรรมการ
  - ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 อนุกรรมการ
  - ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด       อนุกรรมการ
  - อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                        อนุกรรมการและเลขานุการ
        ทั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการของน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ 3. บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด (บจก.TLM) นโยบายการจัดตั้ง
        เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการฟื้นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยประกาศให้ปี พ.ศ. 2551 – 2552 เป็นปีแห่งการลงทุน และปีแห่งการท่องเที่ยว และมีนโยบายปรับโครงสร้างภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2544 เห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว เพื่อดำเนินการส่งเสริมและขยายกลุ่มตลาดให้ครอบคลุมถึงนักท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพในการเดินทางเข้ามาพำนักในประเทศไทยระยะยาวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติทางด้านนำรายได้เงินตราต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและกระตุ้นการตื่นตัวทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของภาคการผลิตและภาคการบริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ         โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด และคณะรัฐมนตรีได้มีมติลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544 อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท   ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)    เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 30 และผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ ร้อยละ 70 (รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 87 ราย) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนัก ระยะยาวตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ ททท. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545 ได้อนุมัติจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว (Long Stay) และให้ ททท. ซื้อหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น และชำระทุนจดทะเบียนเสร็จสิ้นเมื่อปี 2551 รวมเป็นเงิน 30,000,000 บาท
ลักษณะการดำเนินงาน

  1. จัดทำบัตรสมาชิก (Privilege Card) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท โดยเสียค่าสมาชิกตามประเภทบัตร ซึ่งจะสามารถใช้บริการและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามแต่ละประเภทบัตร
  2. สิทธิและบริการที่สมาชิกได้รับจะมีความพิเศษ ครอบคลุมบริการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงโอกาสและช่องทางการทำธุรกิจ/ การลงทุนในประเทศไทย
 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น         ในปัจจุบันบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นแบ่งออกเป็น ดังนี้

  1. ภาครัฐบาลโดย ททท. ร้อยละ 30
  2. ภาคเอกชนต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) ร้อยละ 2.6
  3. ภาคเอกชนไทย ร้อยละ 67.4
        ทั้งนี้ ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 87 ราย โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 8 อันดับแรก ดังนี้

  ลำดับที่ 1    นางปิยาพัชร สุบรรณ ณ อยุธยา ถือหุ้นร้อยละ 40
  ลำดับที่ 2    ททท. ถือหุ้นร้อยละ 30
  ลำดับที่ 3    กองทุนรวมเพื่อการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือหุ้นร้อยละ 7.5
  ลำดับที่ 4    นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีปะโค ถือหุ้นร้อยละ 6
  ลำดับที่ 5    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 5
  ลำดับที่ 6    บริษัท เอเชีย พาร์ทเนอร์ชิบ ฟัน ถือหุ้นร้อยละ 2.5
  ลำดับที่ 7    มีจำนวน 3 ราย ได้แก่
                  - บริษัท ชลพัฒนา จำกัด
                  - บริษัท ไรโน ฮอลิเดย์ จำกัด
                  - บริษัท สยามซิตี้ เอ็ม.บี. จำกัด
  ลำดับที่ 8    ผู้ถือหุ้นอื่นๆ จำนวน 83 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น ร้อยละ 5.4
 คณะกรรมการบริหาร         ททท. ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีผู้บริหาร ททท. ระดับสูงเข้าร่วมเป็นกรรมการ 3 ท่าน  โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

  1. คุณหญิงสุภรณ์  วิจิตรานุช                          ประธานกรรมการ
  2. นายวิษณุ  เจริญศิลป์                                กรรมการ (ผู้แทน ททท.)
  3. นายบัญญัติ  กาฬสุวรรณ                            กรรมการ (ผู้แทน ททท.)
  4. รอการแต่งตั้งผู้แทน                                  กรรมการ (ผู้แทน ททท.)
  5. นายแพทย์ไศล  สุขพันธ์โพธาราม                กรรมการ
  6. พันตำรวจเอกปฏิพัทธ์  สุบรรณ ณ อยุธยา       กรรมการ
  7. นางสาวปิยะวรรณ  ไพรัช                            กรรมการ
  8. นางสาวรัชดาภรณ์  ศรีปะโค                        กรรมการ
  9. นางปิยาพัชร  สุบรรณ ณ อยุธยา                   กรรมการ/เลขานุการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. บริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด         สนามกอล์ฟบางพระเป็นที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ดูแล และต่อมาในปี พ.ศ. 2507 คณะรัฐมนตรีมีมติให้โอนกิจการสนามกอล์ฟบางพระให้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวดำเนินการบริหารต่อ โดยคณะรัฐมนตรี   ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2529 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาสถาน   ตากอากาศสนามกอล์ฟบางพระ และทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท เจแปน กอล์ฟ โปรโมชั่น อิงค์ จำกัด (Japan Golf Promotion Inc. : J.G.P.I) เป็นระยะเวลา 30 ปี (พ.ศ. 2529-2559) โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (Bangpra Golf International Co.,Ltd.) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2529 ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดย ททท. ถือหุ้นโดยตีราคาสิทธิ์การใช้ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความปกครองดูแล รวมทั้งค่าความนิยมเป็นหุ้นจำนวน 80 ล้านบาท         ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2539 มีมติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) ประธานกรรมการ ททท. เสนอคือ “สนามกอล์ฟบางพระเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ง ททท. ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 และเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการ ยกเว้นที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ จึงมีความชำนาญและเป็นเจ้าของโดยตรง ดังนั้นเมื่อครบสัญญาร่วมทุนกับ J.G.P.I จึงขออนุมัติให้ ททท. เป็นผู้บริหารจัดการกิจการสนามกอล์ฟบางพระนี้ต่อไป  เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์กลับคืนสู่รัฐและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ” และให้ ททท.โอนหุ้นจำนวน 40 ล้านบาท ลักษณะการดำเนินงาน         บริษัท บางพระกอล์ฟ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด เปิดให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ประกอบด้วย สนามกอล์ฟระดับมาตรฐาน 18 หลุม อาคารคลับเฮ้าส์ อาคารโรงแรมห้องพักจำนวน 94 ห้องแบ่งเป็นห้องเตียงเดี่ยว (Single Room) 17 ห้อง, ห้องเตียงคู่ (Twin Room) 73 ห้อง, ห้องสูท (Suite Room) 4 ห้อง พร้อมสระว่ายน้ำ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

  1. บริษัท ออร์บส์ อิ้งค์ จำกัด              ร้อยละ  49
  2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย        ร้อยละ  20
  3. กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์)     ร้อยละ  20
  4. บริษัท ออร์บส์ จำกัด                    ร้อยละ  11
คณะกรรมการบริหาร

    ททท. ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) 2 ท่าน และผู้บริหาร ททท. ระดับสูงเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2 ท่าน  โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปัจจุบัน จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

  1. นายทาเคยาซุ  ไอยาม่า      ประธานกรรมการ
  2. นายอัทซุซิ  คาเนโกะ         กรรมการ
  3. นายชุนอิจิ  อุโอทานิ          กรรมการ                                     
  4. นายโทโมทาเน่  อาคิยาม่า  กรรมการ
  5. นายฟูมิอากิ  โคโนซุ          กรรมการ
  6. นายวิษณุ  เจริญศิลป์         กรรมการ (ผู้แทน ททท.)
  7. นายจรัญ  อ้นมี                 กรรมการ (ผู้แทน ททท.)
  8. นายวีระวุฒิ  ศรีเปาระยะ      กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
  9. นายพิทักษ์  ดิเรกสุนทร      กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
  10. นายทาเคเทรุ  ไอยาม่า     กรรมการผู้จัดการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการงานแหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง

ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการนอกกรอบจำนวน  1 อัตรา

1.    ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการงานแผนการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กองแผนงานการลงทุน ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว ปฏิบัติงานโครงการศูนย์บริการวิชาการและข้อมูลการท่องเที่ยว (ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา) จำนวน 1 อัตรา
2.    คุณสมบัติ
       2.1 เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
       2.2 วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
       2.3 มีความสามารถหรือประสบการณ์ในการเขียนแผนงานและ/หรือโครงการลงทุนในเชิงพาณิชย์
       2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Ms Office, Internet ฯลฯ
       2.5 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่และตรงต่อเวลา
       2.6 ความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
3.    เงินเดือน : 8,595 บาท
4.    ระยะเวลาปฏิบัติงาน  : 1 ธันวาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
5.    สถานที่ปฏิบัติงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ชั้น 9
                               งานแผนการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กองแผนงานการลงทุน
                               ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว
6.    เอกสารประกอบการรับสมัครงาน
        6.1    ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
        6.2    สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
        6.3    สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
        6.4    สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
        6.5    หลักฐานการยกเว้นเข้ารับราชการทหาร (กรณีผู้ชาย)
7.    ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2553 โดยยื่นในสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่งานแผนการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กองแผนงานการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 250 5500 ต่อ 2917-2918 _______________________________________________________________________________________การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง ททท. ในระยะต่อจากนี้ไปสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคข้อเขียนกับ ททท. นอกจากจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและผ่านการทดสอบภาคข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่งกับ ททท. แล้ว จะต้องเตรียม   ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันมายื่นประกอบเพื่อรายงานตัวเข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์ ดังนี้             1. TOEFL แบบสอบข้อเขียน ต้องไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน   หรือ             2. TOEFL แบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ต้องไม่ต่ำกว่า 130 คะแนน  หรือ             3. IELTS ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 5  หรือ             4. TOEIC ต้องไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน             (ทั้งนี้ ในวันรายงานตัวเข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุ    ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สถาบันฯ แจ้งผลคะแนน) _______________________________________________________________________________________

แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกของ ททท.